Perfect love

perfect love glezna

“Perfect love. The Last Supper”

Triptych, canvas, oil, 140 × 312 cm, 2018, Diploma artwork for the Master’s degree.

This work of art consists of three paintings, and this is a commemoration to the victims of Communist terrorism. It also carries a message that even life orphans are not alone because God is present everywhere. Using the combination of very different things – the documentary photo and the fresco of Leonardo da Vinci “The Last Supper” – I wanted to show that God exists and that He has never abandoned people and has never stopped to love them.

The children of Gulag represent the children who have suffered, all the victims of repressions, also all of us. Nobody is forgotten and left behind. He invites us to His table. The truth is – we are loved regardless of situations each of us are facing, regardless of how we are, how we feel and whether we really feel the love. This understanding brings hope and meaning into our lives. He invites all of us to His table and feeds us. One of the most important messages for the whole work of art – there is always hope, and every person is valued and respected. We are loved with love that we cannot understand and may not see, but in our darkest night the flame of hope and faith is ignited in us. It lives in the heart of a child.

The painting received the First Award  “Lorenzo il Magnifico” in painting on  The XIIth Florence Biennale which is related to the 500th Anniversary of Leonardo da Vinci’s death: Ars et Ingenium – Toward Leonardo da Vinci’s Legacy of Similitude and Invention.

“Perfektā mīlestība. Pēdējās vakariņas”

Triptihs, audekls, eļļa, 140 × 312 cm, 2018, diploma mākslas darbs maģistrantūrā.

Šis darbs, kas sastāv no trim gleznām, ir veltījums komunistiskā terora upuriem un vēstījums par to, ka pat dzīves bāreņi patiesībā nav vieni paši, jo Dievs ir klātesošs visur. Apvienojot ļoti atšķirīgo – dokumentālu fotogrāfiju un Leonardo da Vinči fresku ‘’Svētais vakarēdiens” –, gribēju parādīt, ka Dievs ir un ka cilvēku Viņš nekad nav pametis un pārstājis mīlēt.

Gulaga bērni reprezentē cietušos bērnus, visus represiju laiku upurus un arī mūs visus. Neviens netiek aizmirsts un atstāts. Viņš aicina mūs pie sava galda. Patiesība ir tāda, ka mēs tiekam mīlēti neatkarīgi no katra situācijas vai tā, kādi esam, kā jūtamies un vai vispār reāli jūtam mīlestību. Šī apziņa dod cerību un jēgu dzīvē. Viņš gaida visus pie galda un dod mums ēst. Viens no svarīgākajiem vēstījumiem visam darbam kopumā – cerība ir vienmēr, un katrs cilvēks ir vērtīgs un cienīgs. Tiekam mīlēti ar mīlestību, ko nesaprotam un varbūt neredzam, un tieši vistumšākajā naktī mūsos iedegas cerības un ticības liesma. Tā dzīvo bērna sirdī.

Glezna ieguva Pirmo balvu “Lorenco il Magnifico” glezniecībā XII Florences biennālē, kas bija veltīta Leonardo da Vinči nāves 500. gadadienai: Ars et Ingenium.

Вита Лукстиня. “Совершенная любовь. Тайная вечеря, или Последний ужин”.

Триптих, 2018 г. Холст, масло. 140 × 312 см. Дипломная магистерская работа.

Первый приз по живописи Лоренцо иль Магнифико на XII Флорентийской биеннале, посвященной 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи: Ars et Ingenium -2019.

Композиция из трех картин посвящена жертвам «красного террора». В ее основе – документальная фотография 30-х годов ХХ века из архива ГУЛАГа и всемирно известная фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» ХV века, на которой запечатлен Иисус накануне распятия на прощальном ужине со своими учениками-апостолами.

Дети ГУЛАГа олицетворяют не только осиротевших и разлученных с родителями детей-репрессированных, но всех жертв репрессий. А также – символизируют всех нас в те драматические минуты жизни, когда мы страдаем и думаем, что Бог нас оставил.

Но с позиции Бога – никто не забыт и не оставлен, каждый человек ценен и достоин Любви. Иисус как истинный любящий Отец приглашает нас к своему столу, чтобы накормить – напитать Надеждой и Любовью. Нас любят, независимо от нашей жизненной ситуации и того, кем мы являемся, что чувствуем и чувствуем ли Его Любовь. Нас любят Любовью, которую мы не понимаем и, возможно, не видим, но в самую темную ночь пламя Веры и Надежды зажигается и живет в сердце каждого. Осознание этого привносит свет в нашу жизнь и придает ей смысл.

Главный посыл моей работы – жизнь каждого человека имеет ценность, независимо от того, доступно ли это ее качество человеческому глазу. Мы ищем совершенной любви, но возможно ли найти ее в человеке? Но ее можно обрести в нашем Создателе. Бог есть Любовь. И он всегда рядом – на расстоянии крика наших сердец.