Mistic

IMG_3879.REG II nāra

Mermaid

oil on canvas, 73×92 cm, 2021

Will be published here fairy tale  or story written by my friend Larisa for this painting.

 

vētra 2019

"Storm"

97×114 cm, oil on canvas, 2019

From a school girl's compilation:

"The sea, as a theme of water, resembles our life at all. When everything is fine, the sea is calm and we are just flowing through the stream. When nothing happens after the "plan", the sea starts to wake up and we get harder, we have to overcome the obstacles – waves.
Looking at the painting, it seems that the man with his flowers has fallen into the water and is unable to resist, trying to keep the beautiful flowers above the water as if they were something special, important. The main thing – to hold tight, to not let out of hand, do not lose."

Yes, the main thing is to not let out of hand. Whether we or the sea, everything is one, but the main thing is not to let go! Or let go?!

no skolnieces sacerējuma:
"Jūra, kā ūdens tēma vispār atgādina mūsu dzīvi. Kad viss ir kārtībā, jūra ir rāma un mēs gluži vienkārši plūstam pa straumi. Kad nekas nenotiek pēc "plāna", jūra sāk pamatīgi viļņoties un arī mums kļūst grūtāk, ir jāparvar šķērsļi – viļņi.
Skatoties gleznā šķiet, ka vīrietis ar savām puķēm ir iekritis ūdenī un nespēj pretoties, cenšas noturēt skaistos ziedus virs ūdens tā it kā tie būtu kaut kas īpašs, svarīgs. Galvenais – nelaist tos vaļā, nepazaudēt."

Jā, galvenais nelaist tos vaļā. Vai mēs, vai jūrā, viss ir viens, bet galvenais nelaist vaļā! Vai palaist?!