Small portraits

The overall concept: “Last Supper and Little Portraits”

Peace has always been important to me. Not the acceptance of an unfair and hypocritical compromise for the sake of “dear peace”, but the inner and external peace which is achieved by not hiding the truth and acting honestly. From childhood I have a desire and a need to even out all wars and conflicts and give honor to the soldiers – to each of us, because every day we live is a heroic deed, and life often metaphorically resembles war.

There are two opposite things: death and life. Sweet pain and bitter joy. Hopelessness and Hope. There is sweet pain and bitter joy when we laugh in the midst of a tragedy, when soldiers make jokes during the war and when love is born in prison camps, and hope – in the brokenness.

When I was a little kid, I had a German book about Hansel and Gretel. There were sliding 3D pictures in it. One of them depicted a witch, it had a little “tail”, and you could use it to slide her out of her house. I cut the “tail” off so that the witch would not be able to go anywhere and harm anybody, I made her to sit in her home. That’s how I defended peace even then.

The world is controversial, it is both harsh and beautiful at the same time, very diverse. When we go through hard times, it changes our hearts, and the heart becomes more beautiful. The evil as we perceive it can be an instrument for softening our hearts.

Of course, evil can’t be beautiful, but heroes are born right next to it. The light shines in the darkness.

What motivates people to become either heroes or criminals? In the first case, love, and in the second, a heart that is hardened. Often a hardened heart is like a chain, made from not-love. Sin gives birth to sin, but love gives birth to love. An evil tree can’t have good fruit. We live in a world where the good and evil alternatively light up, but the good will win!

„Pēdējās vakariņas un mazie portreti”.

Man vienmēr ir svarīgs miers. Ne “mīļā miera labad” – pieņemt netaisnīgu un liekulīgu kompromisu –, bet lai tiešām ir neslēpjot patiesību un godīgi rīkojoties radītais iekšējais un ārējais miers. Man jau no bērnības ir vēlme un nepieciešamība izlīdzināt visus karus un atdot godu karavīriem, kas esam mēs visi, jo katra nodzīvotā diena ir varoņdarbs un dzīve bieži vien metaforiski līdzinās karam.

Ir divas pretējas lietas: nāve un dzīvība. Saldas sāpes un rūgts prieks. Bezcerība un Cerība. Saldas sāpes un rūgts prieks ir tad, kad smejamies traģēdijas vidū, kad zaldāti joko kara laikā un ieslodzījuma nometnēs dzimst mīlestība, bet salauztībā – cerība.

Kad biju mazs bērns, man bija vācu grāmata par Grietiņu un Ansīti. Tur bija bīdāmas telpiskas bildītes. Vienā bija attēlota ragana, un viņai bija „aste”, ar kuru to varēja bīdīt, lai iznāk no savas mājas. Es „asti” nogriezu, lai ragana nekur nevar iziet un kādam izdarīt ko ļaunu, lai sēž savās mājās. Tā es jau toreiz aizstāvēju mieru.

Pasaule ir pretrunīga, tā vienlaicīgi ir gan skarba, gan skaista – ļoti daudzveidīga. Kad pārdzīvojam smagus pārbaudījumus, tie pārveido mūsu sirdi, tā kļūst skaistāka. Mums šķietamais ļaunums var būt instruments mūsu sirds mīkstināšanai.

Protams, ļaunums nevar būt skaists, bet blakus tam dzimst varoņi. Gaisma spīd tumsā.

Kas cilvēku pamudina izdarīt vai nu varoņdarbu, vai noziegumu? Pirmajā gadījumā – mīlestība, un otrajā – nocietināta sirds. Bieži nocietināta sirds ir kā ķēde – no ne mīlestības. Grēks dzemdē grēku , bet mīlestība – mīlestību. Ļaunam kokam nevar būt labi augļi. Mēs esam pasaulē, kurā pārmīšus uzliesmo labais un ļaunais, bet labais uzvarēs!

rokas storge

„Family. Orphan. ”

Plywood, oil, 37×47 cm, 2018

Series: small portraits about the subject „Perfect love”. In this artwork I was showing the love of the family by painting the hands of an orphan holding bread. You can see family also in an unusual situation. This boy with bread talks about the need for a family. It is just as important as the food. Without food, no one can survive. It is necessary for both: our body and our spirit. .

rokas eros

Love

Plywood, oil, 37×47 cm, 2018

The love that is tested by time is real.